Welkom bij pl.w1nkel.com

Hieronder vindt u ons aanbod van producten die overeenkomen met uw zoekopdracht. Al deze producten worden goedkoop en snel geleverd op elk willekeurig adres door onze partners. Klik op een product voor meer informatie, beschikbaarheid en om direct te bestellen.

Aparat centralny 1 ZarzÄdu GÅównego KGB jako instrument realizacji globalnej strategii Kremla 1954-1991 - Leszek Pawlikowicz - ZostaÅ" staÅym klientem i kupuj jeszcze taniej

Aparat centralny 1 ZarzÄdu GÅównego KGB jako instrument realizacji globalnej strategii Kremla 1954-1991 - Leszek Pawlikowicz - ZostaÅ Wszyscy, którzy walczyli z KGB - lub wszyscy, którzy w niej sÅuÅOyli - zostanÄ zaskoczeni tÄ niezwykÅÄ ksiÄÅOkÄ. Nikt nie przypuszczaÅ, ÅOe kiedyÅ powstanie caÅoÅciowe i fachowe przedstawienie tajnej centrali szpiegowskiej, szczególnie tej, która odegraÅa tak waÅOnÄ rolÄ w okresie zimnej wojny. Jest to owoc ÅOmudnych poszukiwaÅ" wszelkich dostÄpnych informacji oraz rygorystycznej weryfikacji źródeÅ pod kÄtem ich rzetelnoÅci i wiarygodnoÅci. Leszek Pawlikowicz wyÅwiadczyÅ nieocenionÄ przysÅugÄ historykom zimnej wojny. Jego ksiÄÅOka juÅO jest klasykiem. BÄdzie istotnÄ pozycjÄ kaÅOdego zbioru bibliotecznego poÅwiÄconemu szpiegostwu, nieocenionym narzÄdziem dla pisarzy i naukowców, oraz funkcjonariuszy kontrwywiadu, no i oczywistÄ zachÄtÄ do dalszych badaÅ".' Tennent H. Bagley, byÅy szef Sekcji Kontrwywiadu w Wydziale Rosji Radzieckiej/Bloku Wschodniego CIA, kierujÄcy operacjami przeciwko ... Czytaj więcej >>>

Sprawdź dostępność >>>
Bezpośredni zamawiania >>>

Od: zł 45,08 dla: zł 40,08

Aparat, który daÅa mi matka - Susanna Kaysen - Dostawa Gratis, szczegóÅy zobacz w sklepie

Aparat, który daÅa mi matka - Susanna Kaysen - Dostawa Gratis, szczegóÅy zobacz w sklepie aparat "Aparat, który daÅa mi matka" - opowiada o chorobie. W niezwykle szczery, otwarty, a zarazem dowcipny sposób Kaysen opisuje tu swoje zmagania z przeróÅOnymi lekarzami - internistami, ginekologami, lekarzami medycyny naturalnej, zielarzami, u których bezskutecznie szukaÅa pomocy, gdy coÅ zaczÄÅo byÄ nie tak z jej pochwÄ. TytuÅ powieÅci nawiÄzuje do sceny z filmu Luisa Bunuela Viridiana, w której grupa wieÅniaków, zgromadzonych na wspólnym obiedzie, prosi mÅodÄ dziewczynÄ o zrobienie im zdjÄcia, na co ona, podnoszÄc do góry spódnicÄ, mówi, ÅOe uÅOyje "aparatu, który dostaÅa od swojej matki". KsiÄÅOka Susanny Kaysen opowiada o ogromnej roli, jakÄ seksualnoÅÄ odgrywa w naszym ÅOyciu. Autorka pokazuje, co dzieje siÄ, gdy miejsce erotyki zajmuje ból i cierpienie. Opisuje, w jaki sposób choroba wpÅynÄÅa na jej relacje z najbliÅOszymi - z chÅopakiem i przyjacióÅmi oraz na jej stosunek do samej sieb... Czytaj więcej >>>

Sprawdź dostępność >>>
Bezpośredni zamawiania >>>

Od: zł 26,36 dla: zł 21,36

Aparat represji wobec inteligencji w latach 1945-1956 - Habielski RafaÅ, Rafalska Dominika - Dostawa Gratis, szczegóÅy zobacz w sklepie

Aparat represji wobec inteligencji w latach 1945-1956 - Habielski RafaÅ, Rafalska Dominika - Dostawa Gratis, szczegóÅy zobacz w sklepie aparat W serii wydawniczej "Media poczÄtku XXI wieku" ukazaÅy siÄ: Tom 1 - Mechanizmy propagandy. Wizerunek konfliktu kosowskiego w publicystyce, Å. SzurmiÅ"ski Tom 2 - Etyka w polskim public relations. Refleksje badawcze, J. OlÄdzki Tom 3 - Media masowe wobec przemocy i terroryzmu, A. KozieÅ, K. Gajlewicz Tom 4 - Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, W. GogoÅek Tom 5 - Model zinstytucjonalizowanych dziaÅaÅ" lobbingowych firm telewizyjnych wobec instytucji Unii Europejskiej, P. StÄpka Tom 6 - Aparat represji wobec inteligencji w latach 1945-1956, R. Habielski, D. Rafalska Tom 7 - Public relations w komunikowaniu spoÅecznym i marketingu, J. OlÄdzki Tom 8 - Media a rok 1989. Obraz przemian i nowe zjawiska na rynku, Å. SzurmiÅ"ski Tom 9 - Polityka informacyjna Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945-1947), P. Swacha Tom 10 ? ZawartoÅÄ mediów czyli rozwaÅOania nad metodologiÄ badaÅ" medioznawczych, T. Gackowski Tom 11 ? Obraz muzuÅmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii, K. Gajlewicz-Korab ArtykuÅy zebrane w tomie ilustrujÄ na wybranych przykÅadach, jak ksztaÅtujÄcy siÄ po 1945 r. aparat represji nowego paÅ"stwa i ustroju w Polsce sÅuÅOyÅ wÅadzy i jej ideologii, której waÅOnym celem byÅo zbudowanie nowego spoÅeczeÅ"stwa. W tymÅOe spoÅeczeÅ"stwie inteligencja nie miaÅa juÅO "podÄÅOaÄ za rydwanem kapitaÅu i obsÅugiwaÄ interesów klas posiadajÄcych", ale sÅuÅOyÄ ludowi. Ta formuÅa zostaÅa dopracowana, czy raczej przejÄta ze Wschodu na poczÄtku lat 50., gdy Polska zostaÅa poddana bezwzglÄdnej stalinizacji, ale wyÅaniaÅa siÄ wczeÅniej, juÅO w latach 1945-1948, gdy w ofensywnej propagandzie i publicystyce marksistowskiej, i nie tylko, poddano zasadniczej krytyce polskÄ kulturÄ i historiÄ. Publikacja powstaÅa we wspóÅpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskie... Czytaj więcej >>>

Sprawdź dostępność >>>
Bezpośredni zamawiania >>>

Od: zł 45,51 dla: zł 40,51

Aparat represji wobec KoÅcioÅa w latach 1944-1956 - Praca zbiorowa - ZaufaÅo nam kilkaset tysiÄcy klientów, wybierz profesjonalny sklep

Aparat represji wobec KoÅcioÅa w latach 1944-1956 - Praca zbiorowa - ZaufaÅo nam kilkaset tysiÄcy klientów, wybierz profesjonalny sklep aparat Inicjatywa zorganizowania konferencji zrodziÅa siÄ w okresie trwania medialnej dyskusji zwiÄzanej ze wzmoÅOonym zainteresowaniem udostÄpnianymi przez IPN materiaÅami wytworzonymi przez aparat represji Polski "ludowej". W wielu diecezjach powoÅano wówczas komisje, które miaÅy zbadaÄ problem inwigilacji KoÅcioÅa przez SÅuÅObÄ BezpieczeÅ"stwa i kontakty z niÄ czÄÅci duchowieÅ"stwa. Idea, która legÅa u podstaw zorganizowania konferencji, wpisywaÅa siÄ w nurt tych zainteresowaÅ".ze WstÄpu ks. prof. dr. hab. Bogdana Stanas... Czytaj więcej >>>

Sprawdź dostępność >>>
Bezpośredni zamawiania >>>

Od: zł 49,58 dla: zł 44,58

Aparat represji wobec ksiÄdza Jerzego PopieÅuszki 1982-1984 t.1 - Mysiakowska Jolanta, GoÅÄbiewski Jakub, Piekarska Anna K. - ZaufaÅo nam kilkaset tysiÄcy klientów, wybierz profesjonalny sklep

Aparat represji wobec ksiÄdza Jerzego PopieÅuszki 1982-1984 t.1 - Mysiakowska Jolanta, GoÅÄbiewski Jakub, Piekarska Anna K. - ZaufaÅo nam kilkaset tysiÄcy klientów, wybierz profesjonalny sklep aparat Publikacja zawiera 130 dokumentów archiwalnych. SÄ to protokoÅy przesÅuchaÅ" Åwiadków, protokoÅy przesÅuchaÅ" podejrzanych, notatki informacyjne powstaÅe w czasie Åledztwa prowadzonego przez ProkuraturÄ WojewódzkÄ w Warszawie przeciwko ks. Jerzemu PopieÅuszce. Ich uzupeÅnienie stanowiÄ dokumenty wytworzone przez UrzÄd ds. WyznaÅ", notatki sÅuÅObowe funkcjonariuszy SB, plany czynnoÅci operacyjno-Åledczych oraz doniesienia tajnych wspóÅpracowników SB wykorzystywane przez komunistyczne sÅuÅOby specjalne do inwigilacji kapelana ?SolidarnoÅci?. W tomie zamieszczono ponadto tzw. informacje dzienne MSW, pozwalajÄce na odtworzenie nastrojów panujÄcych wÅród Polaków od momentu podania do publicznej wiadomoÅci informacji o zaginiÄciu ks. Jerzego PopieÅuszki aÅO do czasu jego pogrzebu. wstÄp Jan Å»aryn, redakcja naukowa Jolanta Mysiakowska, wybór i opracowanie Jakub GoÅÄbiewski, Jolanta Mysiakowska, Anna K. Piekar... Czytaj więcej >>>

Sprawdź dostępność >>>
Bezpośredni zamawiania >>>

Od: zł 34,40 dla: zł 29,40

ABC Aparat fotograficzny - Zakupy powyÅOej 60zÅ dostarczamy gratis, szczegóÅy w sklepie

ABC Aparat fotograficzny - Zakupy powyÅOej 60zÅ dostarczamy gratis, szczegóÅy w sklepie aparat Kolorowy aparat fotograficzny do zabawy, z ruchomymi elementami i dźwiÄkiem, funkcja TRY ME. Rozpoznawanie i myÅlenie: dzieci bawiÄ siÄ samodzielnie i odkrywajÄ swoje otoczenie. Zrozumienie relacji przyczyna - skutek. Wymiary: 13x17 cm Wiek 1... Czytaj więcej >>>

Sprawdź dostępność >>>
Bezpośredni zamawiania >>>

Od: zł 45,91 dla: zł 40,91

Aparat fotograficzny dla dzieci - ZaufaÅo nam kilkaset tysiÄcy klientów, wybierz profesjonalny sklep

Aparat fotograficzny dla dzieci - ZaufaÅo nam kilkaset tysiÄcy klientów, wybierz profesjonalny sklep aparat Aparat fotograficzny dla dzieci na baterie. Mnóstwo ruchomych elementów zapewni wspaniaÅÄ zabawÄ maluchom powyÅOej 3 roku ÅOyc... Czytaj więcej >>>

Sprawdź dostępność >>>
Bezpośredni zamawiania >>>

Od: zł 11,68 dla: zł 9,68

Tweets about aparat: