Welkom bij pl.w1nkel.com

Hieronder vindt u ons aanbod van producten die overeenkomen met uw zoekopdracht. Al deze producten worden goedkoop en snel geleverd op elk willekeurig adres door onze partners. Klik op een product voor meer informatie, beschikbaarheid en om direct te bestellen.

Aparat represji wobec ksiÄdza Jerzego PopieÅuszki 1984 Tom 2 - Jakub GoÅÄbiewski - Zakupy powyÅOej 60zÅ dostarczamy gratis, szczegóÅy w sklepie

Aparat represji wobec ksiÄdza Jerzego PopieÅuszki 1984 Tom 2 - Jakub GoÅÄbiewski - Zakupy powyÅOej 60zÅ dostarczamy gratis, szczegóÅy w sklepie aparat Aparat represji wobec ksiÄdza Jerzego PopieÅuszki 1982?1984, t. 2, Åledztwo w sprawie uprowadzenia i zabójstwa ks. Jerzego PopieÅuszki, wstÄp i opracowanie Jakub GoÅÄbiewski, Warszawa 2014, 670 s. (seria Dokumenty, t. 58) Publikacja zawiera 198 dokumentów. PochodzÄ one w wiÄkszoÅci z akt kontrolnych Åledztwa Prokuratury Wojewódzkiej w Toruniu w sprawie uprowadzenia i zabójstwa kapelana ?SolidarnoÅci". PrzewaÅOajÄca czÄÅÄ publikowanych materiaÅów to protokoÅy przesÅuchaÅ" oskarÅOonych w procesie toruÅ"skim: Grzegorza Piotrowskiego, Waldemara Chmielewskiego, Leszka PÄkali oraz Adama Pietruszki. PozostaÅe protokoÅy dokumentujÄ zeznania Åwiadków: pracowników Departamentu IV MSW, osób, które widziaÅy wydarzenia z 19 października, znajomych ks. Jerzego. W tomie zamieszczono równieÅO dokumenty z akt w sprawie karnej przeciwko sprawcom porwania i zabójstwa ks. PopieÅuszki, notatki sÅuÅObowe funkcjonariuszy MSW oraz wybrane pisma procesowe, które pozwalajÄ na odtworzenie przebiegu Åledzt... Czytaj więcej >>>

Sprawdź dostępność >>>
Bezpośredni zamawiania >>>

Od: zł 24,43 dla: zł 19,43

Aparat centralny 1 ZarzÄdu GÅównego KGB jako instrument realizacji globalnej strategii Kremla 1954-1991. - Leszek Pawlikowicz - Zakupy powyÅOej 60zÅ dostarczamy gratis, szczegóÅy w sklepie

Aparat centralny 1 ZarzÄdu GÅównego KGB jako instrument realizacji globalnej strategii Kremla 1954-1991. - Leszek Pawlikowicz - Zakupy powyÅOej 60zÅ dostarczamy gratis, szczegóÅy w sklepie aparat "Wszyscy, którzy walczyli z KGB - lub wszyscy, którzy w niej sÅuÅOyli - zostanÄ zaskoczeni tÄ niezwykÅÄ ksiÄÅOkÄ. Nikt nie przypuszczaÅ, ÅOe kiedyÅ powstanie caÅoÅciowe i fachowe przedstawienie tajnej centrali szpiegowskiej, szczególnie tej, która odegraÅa tak waÅOnÄ rolÄ w okresie zimnej wojny. Jest to owoc ÅOmudnych poszukiwaÅ" wszelkich dostÄpnych informacji oraz rygorystycznej weryfikacji źródeÅ pod kÄtem ich rzetelnoÅci i wiarygodnoÅci. Leszek Pawlikowicz wyÅwiadczyÅ nieocenionÄ przysÅugÄ historykom zimnej wojny. Jego ksiÄÅOka juÅO jest klasykiem. BÄdzie istotnÄ pozycjÄ kaÅOdego zbioru bibliotecznego poÅwiÄconemu szpiegostwu, nieocenionym narzÄdziem dla pisarzy i naukowców, oraz funkcjonariuszy kontrwywiadu, no i oczywistÄ zachÄtÄ do dalszych badaÅ"." Tennent H. Bagley, byÅy szef Sekcji Kontrwywiadu w WydziaÅe Rosji Radzieckiej/ Bloku Wschodniego CIA, kierujÄcy operacjami przeciwko KGB "...Jest to praca pionierska, nikt w polskiej literaturze przedmiotu nie podjÄÅ siÄ, jak do tej pory, tak drobiazgowego odtworzenia struktury, zadaÅ" i funkcji realizowanych przez wywiad radziecki w ramach Pierwszego ZarzÄdu GÅównego KGB. MógÅ siÄ tego podjÄÄ jedynie doktor Leszek Pawlikowicz, ÅÄczÄcy zawodowy warsztat historyka z pasjÄ badacza od lat oddajÄcego siÄ poszukiwaniom i dociekaniom, najpier hobbystycznym, a z czasem, za namowÄ profesora PawÅa Wieczorkiewicza, naukowym, rezultatem czego jest recenzowana przeze mnie praca, którÄ uwaÅOam za ambitnÄ i nowatorskÄ. [...] Autor dokonaÅ analizy porównawczej 900 róÅOnorodnych materiaÅów obejmujÄcych ponad 150 000 stron tekstu. Obraz wywiadu KGB odtwarzaÅ z tysiÄcy, rozsypanych po Åwiecie puzzli..." dr hab. Zbigniew SiemiÄtkowski, WydziaÅ Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, byÅy minister spraw wewnÄtrznych, minister-koordynator sÅuÅOb specjalnych, szef UrzÄdu Ochrony PaÅ"stwa oraz szef Agencji Wywiadu "SkrupulatnoÅÄ opisu, szeroka baza źródÅowa, jasna konstrukcja dajÄ podstawy do uznania tej pracy za bardzo wartoÅciowÄ i wnoszÄca wiele nowego, a zwÅaszcza porzÄdkujÄcego do dotychczasowego stanu badaÅ" na temat powojennej historii wywiadu radzieckiego. BÄdzie to pierwsza publikacja w jÄzyku polskim, tak obszerna, dotyczÄca organów centralnych jednego z najwaÅOniejszych ogniw w systemie bezpieczeÅ"stwa ZwiÄzku Radzieckiego. [...] Pod wzglÄdem źródÅowym praca ta stanowi dowód na ogromny wysiÅek autora w celu zebrania i opracowania niezbÄdnych materiaÅów. Jest to wrÄcz tytaniczny, benedyktyÅ"ski wysiÅek. Robi to ogromne wraÅOenie. NiewÄtpliwie publikacjÄ [...] moÅOnaby uznaÄ za przysÅowiowy "krok milowy" w zakresie poznania zasad i schematów funkcjonowania komunistycznych (radzieckich) sÅuÅOb specjalnych..." dr hab. Marek Ilnicki, WydziaÅ Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w PuÅtu... Czytaj więcej >>>

Sprawdź dostępność >>>
Bezpośredni zamawiania >>>

Od: zł 51,45 dla: zł 46,45

Aparat represji wobec inteligencji w latach 1945-1956 - Habielski RafaÅ, Rafalska Dominika - Dostawa Gratis, szczegóÅy zobacz w sklepie

Aparat represji wobec inteligencji w latach 1945-1956 - Habielski RafaÅ, Rafalska Dominika - Dostawa Gratis, szczegóÅy zobacz w sklepie aparat W serii wydawniczej "Media poczÄtku XXI wieku" ukazaÅy siÄ: Tom 1 - Mechanizmy propagandy. Wizerunek konfliktu kosowskiego w publicystyce, Å. SzurmiÅ"ski Tom 2 - Etyka w polskim public relations. Refleksje badawcze, J. OlÄdzki Tom 3 - Media masowe wobec przemocy i terroryzmu, A. KozieÅ, K. Gajlewicz Tom 4 - Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, W. GogoÅek Tom 5 - Model zinstytucjonalizowanych dziaÅaÅ" lobbingowych firm telewizyjnych wobec instytucji Unii Europejskiej, P. StÄpka Tom 6 - Aparat represji wobec inteligencji w latach 1945-1956, R. Habielski, D. Rafalska Tom 7 - Public relations w komunikowaniu spoÅecznym i marketingu, J. OlÄdzki Tom 8 - Media a rok 1989. Obraz przemian i nowe zjawiska na rynku, Å. SzurmiÅ"ski Tom 9 - Polityka informacyjna Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945-1947), P. Swacha Tom 10 ? ZawartoÅÄ mediów czyli rozwaÅOania nad metodologiÄ badaÅ" medioznawczych, T. Gackowski Tom 11 ? Obraz muzuÅmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii, K. Gajlewicz-Korab ArtykuÅy zebrane w tomie ilustrujÄ na wybranych przykÅadach, jak ksztaÅtujÄcy siÄ po 1945 r. aparat represji nowego paÅ"stwa i ustroju w Polsce sÅuÅOyÅ wÅadzy i jej ideologii, której waÅOnym celem byÅo zbudowanie nowego spoÅeczeÅ"stwa. W tymÅOe spoÅeczeÅ"stwie inteligencja nie miaÅa juÅO "podÄÅOaÄ za rydwanem kapitaÅu i obsÅugiwaÄ interesów klas posiadajÄcych", ale sÅuÅOyÄ ludowi. Ta formuÅa zostaÅa dopracowana, czy raczej przejÄta ze Wschodu na poczÄtku lat 50., gdy Polska zostaÅa poddana bezwzglÄdnej stalinizacji, ale wyÅaniaÅa siÄ wczeÅniej, juÅO w latach 1945-1948, gdy w ofensywnej propagandzie i publicystyce marksistowskiej, i nie tylko, poddano zasadniczej krytyce polskÄ kulturÄ i historiÄ. Publikacja powstaÅa we wspóÅpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskie... Czytaj więcej >>>

Sprawdź dostępność >>>
Bezpośredni zamawiania >>>

Od: zł 44,54 dla: zł 39,54

Aparat bezpieczeÅ"stwa w Polsce w latach 1954-1956 - Dostawa Gratis, szczegóÅy zobacz w sklepie

Aparat bezpieczeÅ Niniejszy tom jest piÄtym (trzecim wydanym przez IPN) w serii przedstawiajÄcej dokumenty centrali aparatu bezpieczeÅ"stwa publicznego, tym razem Komitetu do spraw BezpieczeÅ"stwa Publicznego. Zbiór obejmuje materiaÅy z narad, odpraw, posiedzeÅ" i zebraÅ" komitetu (protokoÅy, referaty, wypowiedzi i informacje), poÅwiÄconych kluczowym kierunkom dziaÅania resortu oraz wydarzeniom, które w nim zaszÅy. Ukazuje on dziaÅalnoÅÄ aparatu bezpieczeÅ"stwa w trudnym dla niego okresie odwilÅ... Czytaj więcej >>>

Sprawdź dostępność >>>
Bezpośredni zamawiania >>>

Od: zł 25,31 dla: zł 20,31

Aparat, który daÅa mi matka - Susanna Kaysen - Zakupy powyÅOej 60zÅ dostarczamy gratis, szczegóÅy w sklepie

Aparat, który daÅa mi matka - Susanna Kaysen - Zakupy powyÅOej 60zÅ dostarczamy gratis, szczegóÅy w sklepie aparat "Aparat, który daÅa mi matka" - opowiada o chorobie. W niezwykle szczery, otwarty, a zarazem dowcipny sposób Kaysen opisuje tu swoje zmagania z przeróÅOnymi lekarzami - internistami, ginekologami, lekarzami medycyny naturalnej, zielarzami, u których bezskutecznie szukaÅa pomocy, gdy coÅ zaczÄÅo byÄ nie tak z jej pochwÄ. TytuÅ powieÅci nawiÄzuje do sceny z filmu Luisa Bunuela Viridiana, w której grupa wieÅniaków, zgromadzonych na wspólnym obiedzie, prosi mÅodÄ dziewczynÄ o zrobienie im zdjÄcia, na co ona, podnoszÄc do góry spódnicÄ, mówi, ÅOe uÅOyje "aparatu, który dostaÅa od swojej matki". KsiÄÅOka Susanny Kaysen opowiada o ogromnej roli, jakÄ seksualnoÅÄ odgrywa w naszym ÅOyciu. Autorka pokazuje, co dzieje siÄ, gdy miejsce erotyki zajmuje ból i cierpienie. Opisuje, w jaki sposób choroba wpÅynÄÅa na jej relacje z najbliÅOszymi - z chÅopakiem i przyjacióÅmi oraz na jej stosunek do samej sieb... Czytaj więcej >>>

Sprawdź dostępność >>>
Bezpośredni zamawiania >>>

Od: zł 25,44 dla: zł 20,44

Aparat represji wobec ksiÄdza Jerzego PopieÅuszki 1982-1984 t.1 - Mysiakowska Jolanta, GoÅÄbiewski Jakub, Piekarska Anna K. - ZaufaÅo nam kilkaset tysiÄcy klientów, wybierz profesjonalny sklep

Aparat represji wobec ksiÄdza Jerzego PopieÅuszki 1982-1984 t.1 - Mysiakowska Jolanta, GoÅÄbiewski Jakub, Piekarska Anna K. - ZaufaÅo nam kilkaset tysiÄcy klientów, wybierz profesjonalny sklep aparat Publikacja zawiera 130 dokumentów archiwalnych. SÄ to protokoÅy przesÅuchaÅ" Åwiadków, protokoÅy przesÅuchaÅ" podejrzanych, notatki informacyjne powstaÅe w czasie Åledztwa prowadzonego przez ProkuraturÄ WojewódzkÄ w Warszawie przeciwko ks. Jerzemu PopieÅuszce. Ich uzupeÅnienie stanowiÄ dokumenty wytworzone przez UrzÄd ds. WyznaÅ", notatki sÅuÅObowe funkcjonariuszy SB, plany czynnoÅci operacyjno-Åledczych oraz doniesienia tajnych wspóÅpracowników SB wykorzystywane przez komunistyczne sÅuÅOby specjalne do inwigilacji kapelana ?SolidarnoÅci?. W tomie zamieszczono ponadto tzw. informacje dzienne MSW, pozwalajÄce na odtworzenie nastrojów panujÄcych wÅród Polaków od momentu podania do publicznej wiadomoÅci informacji o zaginiÄciu ks. Jerzego PopieÅuszki aÅO do czasu jego pogrzebu. wstÄp Jan Å»aryn, redakcja naukowa Jolanta Mysiakowska, wybór i opracowanie Jakub GoÅÄbiewski, Jolanta Mysiakowska, Anna K. Piekar... Czytaj więcej >>>

Sprawdź dostępność >>>
Bezpośredni zamawiania >>>

Od: zł 33,88 dla: zł 28,88

Aparat bezpieczeÅ"stwa w Polsce Kadra kierownicza t.2 - PaweÅ Piotrowski - Zakupy powyÅOej 60zÅ dostarczamy gratis, szczegóÅy w sklepie

Aparat bezpieczeÅ To pionierskie opracowanie umoÅOliwi kaÅOdemu zainteresowanemu poruszanie siÄ w skomplikowanym Åwiecie "republiki MSW" z wszystkimi jej niuansami organizacyjnymi i personalny... Czytaj więcej >>>

Sprawdź dostępność >>>
Bezpośredni zamawiania >>>

Od: zł 25,78 dla: zł 20,78

Aparat fotograficzny - Dostawa Gratis, szczegóÅy zobacz w sklepie

Aparat fotograficzny - Dostawa Gratis, szczegóÅy zobacz w sklepie aparat Aparat z ergonomicznym uchwytem, który pobudza wyobraźniÄ dziecka! Dziecko moÅOe udawaÄ, ÅOe robi wiele zdjÄÄ oraz przekrÄcajÄc obiektyw, kulki wewnÄtrz poruszajÄ siÄ tworzÄc spiralÄ kolorów! Zabawka rozwija ÅwiadomoÅÄ muzycznÄ dziecka dziÄki aktywacji róÅOnych melodii. Maluch Äwiczy równieÅO umiejÄtnoÅci manualne, przy kaÅOdorazowym przekrÄceniu obiektywu lub naciÅniÄciu przycisku aktywujÄcego efekty Åwietlne lampÄ bÅysko... Czytaj więcej >>>

Sprawdź dostępność >>>
Bezpośredni zamawiania >>>

Od: zł 65,39 dla: zł 55,39

Aparat fotograficzny maÅego szpiega - ZostaÅ" staÅym klientem i kupuj jeszcze taniej

Aparat fotograficzny maÅego szpiega - ZostaÅ Tekturowy aparat szpiegowski dla maÅych podgladaczy.Super zabawka dla wszystkich,którzy lubia sie smiaÄ.Patrzysz prosto,a widzisz to co siÄ dzieje po lewej stronie,dziÄki specjalnie zamontowanemu szkieÅkowi. Moulin Roty to francuska firma, istniejÄca od 1972 roku, która tworzy bajeczne zabawki wzorowane na zabawkach z minionej epok. Kolorowe, delikatne tkaniny o zróÅOnicowanych fakturach oraz wzory z których wykonywane sÄ zabawki dostosowano do dzieciÄcych potrzeb, co wpÅywa na dzieciÄcÄ wyobraźniÄ i dostarcza naszym maluchom caÅe mnóstwo radoÅci. Kolekcje zabawek to urocze zwierzaki kaczki, króliki czy myszki, ale takÅOe pacynki, drewniane samochodziki, klocki, grzechotki i caÅe mnóstwo zestawów tematycznych do twórczych i rozwijajÄcych zdolnoÅci dziecka zab... Czytaj więcej >>>

Sprawdź dostępność >>>
Bezpośredni zamawiania >>>

Od: zł 32,52 dla: zł 27,52

ABC Aparat fotograficzny - ZostaÅ" staÅym klientem i kupuj jeszcze taniej

ABC Aparat fotograficzny - ZostaÅ Kolorowy aparat fotograficzny do zabawy, z ruchomymi elementami i dźwiÄkiem, funkcja TRY ME. Rozpoznawanie i myÅlenie: dzieci bawiÄ siÄ samodzielnie i odkrywajÄ swoje otoczenie. Zrozumienie relacji przyczyna - skutek. Wymiary: 13x17 cm Wiek 1... Czytaj więcej >>>

Sprawdź dostępność >>>
Bezpośredni zamawiania >>>

Od: zł 44,94 dla: zł 39,94

Aparat Fotograficzny - Dostawa Gratis, szczegóÅy zobacz w sklepie

Aparat Fotograficzny - Dostawa Gratis, szczegóÅy zobacz w sklepie aparat Obudź w swoim dziecku pasjÄ robienia zdjÄÄ. Åwiat oglÄdany przez prymat kalejdoskopu wyglÄda zupeÅnie inaczej! Wymiary zabawki: 10.0 x 5.2 x 8.0... Czytaj więcej >>>

Sprawdź dostępność >>>
Bezpośredni zamawiania >>>

Od: zł 37,03 dla: zł 32,03

APARAT biala bluza oversize

APARAT biala bluza oversize aparat Wygodna bluza damska koloru bialego z oryginalnym nadrukiem RETRO APARAT. Bluza pochodzi z limitowanej serii GAU /AN OLD TIME SERIES/ ... Czytaj więcej >>>

Sprawdź dostępność >>>
Bezpośredni zamawiania >>>

Od: zł 209,00 dla: zł 159,00Tweets about aparat:


@shfIy424 TEZ BYM CI ZASPIEWAL ale zalozylem sobie ten aparat retencyjny i nie moge mowic bez seplenienia sorry :(
jak wracałam to było takie mega niebo jakby sie paliło i nie mogłam zrobić zdj bo aparat nie współpracował :):)
RT @CoolStoryBroPL: Moje lustro mówi mi że jestem piękna ale mój aparat na odwrót i któremu ja mam zaufać?
naszykowałam aparat i będę jutro nagrywać jak dziadek z babcią będą otwierać prezent 😂😂😂😂
@okaydobrev_ współczuję Stasińki. a zauważyłaś,że jak robiłam mu zdjęcie u lekarza to patrzył w aparat? 😂
Coś duży ten aparat...
Moj aparat nie potrafi w biegu #smutek
Pamietasz jak jakis rok temu zostawilam u ciebie aparat hahhah @faultlessxgrier
RT @lmao_bitches_pl: moje lustro mówi mi że jestem piękna ale mój aparat na odwrót i któremu ja mam zaufać?
@kiwdziu @nierytmicznie Daj Boże. Przydałby mi się aparat, ale żelami do kąpieli też nie pogardzę :D
@tunemiley jak dla mnie jest super, dobry aparat i przedni i tylny, duzo pamięci, wszystko ladnie działa, duzo case'ow na niego i w ogole,+